علي جان ملكي
آقای علي جان ملكي
چهارشنبه, 9 آبان 1397
1402/04/31
1403/03/30
1- مربی تیم فوتبال امید آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1397/08/09 تا تاریخ 1398/01/31
2- سرمربی تیم فوتبال امید آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1398/03/26 تا تاریخ 1398/08/29
3- سرمربی تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه استقلال تهران از تاریخ 1399/07/09 تا تاریخ 1399/11/21

لیست مطالب :