علی رضا بختیاری
آقای علی رضا بختیاری
یکشنبه, 4 شهریور 1397
1401/05/09
1404/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه گلهای راه ولایت از تاریخ 1397/06/07 تا تاریخ 1398/01/31
2- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه شهدای سرخپوش پایتخت از تاریخ 1398/05/29 تا تاریخ 1398/08/08
3- بازیکن تیم فوتبال کمتر از 17 سال آقایان باشگاه نفت ایرانیان از تاریخ 1398/08/22 تا تاریخ 1399/12/02
4- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه نفت ایرانیان از تاریخ 1399/12/02 تا تاریخ 1400/08/15
5- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه وحدت ایرانیان از تاریخ 1400/08/16 تا تاریخ 1401/04/22

لیست مطالب :