مجتبی خجسته
آقای مجتبی خجسته
چهارشنبه, 6 تیر 1397
1401/04/18
1402/01/31
1- مربی تیم فوتبال امید آقایان باشگاه پیکان از تاریخ 1397/04/09 تا تاریخ 1398/01/31
2- مربی تیم فوتبال امید آقایان باشگاه پیکان از تاریخ 1398/03/29 تا تاریخ 1399/01/31
3- مربی تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه پارسه مهر تهران از تاریخ 1399/07/17 تا تاریخ 1400/02/31
4- مربی تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه پارسیان جوان ایرانیان از تاریخ 1400/06/31 تا تاریخ 1401/03/31

لیست مطالب :