متین بهمدی
آقای متین بهمدی
چهارشنبه, 3 مرداد 1397
1401/08/09
1402/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه ستارگان مهماندوست از تاریخ 1397/05/04 تا تاریخ 1398/01/31
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه مقاومت کوثر از تاریخ 1398/04/16 تا تاریخ 1398/09/27
3- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه پاس قوامین از تاریخ 1399/07/16 تا تاریخ 1400/03/15
4- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه شاهین از تاریخ 1400/05/16 تا تاریخ 1401/03/21
5- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه نام گستر از تاریخ 1401/03/22 تا تاریخ 1401/08/03

لیست مطالب :