عليرضا اكبرپور
آقای عليرضا اكبرپور
چهارشنبه, 14 آذر 1397
1- سرمربی تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه استقلال تهران از تاریخ 1397/09/14 تا تاریخ 1398/01/31
2- سرمربی تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه استقلال تهران از تاریخ 1398/04/11 تا تاریخ 1399/01/31
3- سرمربی تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه استقلال تهران از تاریخ 1399/06/31 تا تاریخ 1400/01/18

لیست مطالب :