ماهان سلیمی
آقای ماهان سلیمی
شنبه, 9 تیر 1397
1402/04/22
1405/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه دوستی مهر از تاریخ 1397/04/09 تا تاریخ 1398/01/31
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه نارنجی پوشان کوهسار از تاریخ 1398/04/19 تا تاریخ 1399/01/31
3- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه استقلال تهران از تاریخ 1399/06/31 تا تاریخ 1399/11/13
4- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه ستارگان نوری از تاریخ 1399/11/15 تا تاریخ 1400/03/15
5- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه سبزپوشان امید سلماس از تاریخ 1400/04/09 تا تاریخ 1401/04/03
6- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه مهر یاران حافظ از تاریخ 1401/04/18 تا تاریخ 1401/07/27
7- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه احسان ری از تاریخ 1401/08/14 تا تاریخ 1402/04/11

لیست مطالب :