برمک شیرزاد
آقای برمک شیرزاد
سه شنبه, 6 تیر 1396
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه متحدین آرش از تاریخ 1396/03/20 تا تاریخ 1398/01/31
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه شهید باباخانی از تاریخ 1398/05/16 تا تاریخ 1399/07/09
3- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه ایرانیان باباخانی از تاریخ 1399/07/09 تا تاریخ 1400/03/15
4- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه ایرانیان باباخانی از تاریخ 1400/03/26 تا تاریخ 1400/09/15
5- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه ایرانمهر باباخانی از تاریخ 1400/10/14 تا تاریخ 1401/04/01
6- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1401/04/14 تا تاریخ 1402/01/31
7- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه آریا جوان از تاریخ 1402/04/26 تا تاریخ 1402/09/11

لیست مطالب :