امیرمهدی سلامی پرگو
آقای امیرمهدی سلامی پرگو
چهارشنبه, 29 دی 1395
1402/04/24
1403/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه سبزپوشان پاس از تاریخ 1395/10/29 تا تاریخ 1396/03/27
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه استقلال تهران از تاریخ 1396/03/22 تا تاریخ 1398/01/31
3- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه استقلال تهران از تاریخ 1398/04/03 تا تاریخ 1399/01/31
4- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه الم‍‍‍‍‍پيک انديشه از تاریخ 1399/06/28 تا تاریخ 1400/03/15
5- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه پارسیان جوان ایرانیان از تاریخ 1400/05/06 تا تاریخ 1400/10/13
6- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه ملوان گستر کوثر البرز از تاریخ 1400/10/13 تا تاریخ 1401/02/19
7- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه استقلال تهران از تاریخ 1401/04/24 تا تاریخ 1401/08/11
8- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه پاس قوامین از تاریخ 1401/08/14 تا تاریخ 1402/01/31

لیست مطالب :