طاها محبی پور
آقای طاها محبی پور
سه شنبه, 10 مرداد 1396
1400/05/14
1403/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه استقلال تهران از تاریخ 1396/04/01 تا تاریخ 1398/01/31
2- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه استقلال تهران از تاریخ 1398/04/03 تا تاریخ 1399/01/31
3- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه استقلال تهران از تاریخ 1399/06/30 تا تاریخ 1400/05/14

لیست مطالب :