امیرحسین مرادی
آقای امیرحسین مرادی
یکشنبه, 25 تیر 1396
1401/04/17
1404/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه ماهان پیوس از تاریخ 1396/04/01 تا تاریخ 1397/03/27
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه کیا افق جاودان از تاریخ 1398/04/20 تا تاریخ 1398/07/01
3- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه راه آهن مهر از تاریخ 1399/07/21 تا تاریخ 1400/03/15
4- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1400/04/13 تا تاریخ 1400/09/20
5- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه استقلال تهران از تاریخ 1400/10/11 تا تاریخ 1401/04/03

لیست مطالب :