علی محمدی
آقای علی محمدی
شنبه, 13 آبان 1396
1402/04/31
1403/03/30
1- مربی تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه آبی پوشان امید کوشا از تاریخ 1396/08/14 تا تاریخ 1397/01/31
2- سرمربی تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه آبی پوشان کوشا از تاریخ 1397/04/01 تا تاریخ 1397/07/01
3- سرمربی تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه آبی پوشان امید کوشا از تاریخ 1397/07/24 تا تاریخ 1398/01/31
4- مربی تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه شاهین از تاریخ 1398/07/02 تا تاریخ 1399/01/31
5- مربی تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه استقلال تهران از تاریخ 1399/06/31 تا تاریخ 1400/03/15
6- مربی تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه الم‍‍‍‍‍پيک انديشه از تاریخ 1400/10/15 تا تاریخ 1401/03/29

لیست مطالب :