کسری فرهانی رفرد
آقای کسری فرهانی رفرد
یکشنبه, 10 مرداد 1395
1401/04/29
1404/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه صنعت نفت تهران از تاریخ 1395/05/05 تا تاریخ 1395/12/25
2- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه پرسپولیس از تاریخ 1396/03/01 تا تاریخ 1398/01/31
3- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه پرسپولیس از تاریخ 1398/03/27 تا تاریخ 1400/03/15
4- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه پرسپولیس از تاریخ 1400/04/25 تا تاریخ 1401/04/28

لیست مطالب :