آرین خلجی
آقای آرین خلجی
چهارشنبه, 30 تیر 1395
1401/04/17
1404/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه نیروی زمینی از تاریخ 1395/04/10 تا تاریخ 1396/04/10
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه پیمان مهر ۹۰ از تاریخ 1397/04/05 تا تاریخ 1398/01/31
3- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه پاس قوامین از تاریخ 1398/04/11 تا تاریخ 1399/06/22
4- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه پارسیان جوان ایرانیان از تاریخ 1399/06/31 تا تاریخ 1400/03/15
5- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه پارسیان سایا از تاریخ 1400/10/22 تا تاریخ 1401/03/28

لیست مطالب :