مهدی طایفه رضا خانی
آقای مهدی طایفه رضا خانی
دوشنبه, 31 خرداد 1395
1401/04/18
1404/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه منتخب ستارگان تهران از تاریخ 1395/03/01 تا تاریخ 1398/01/31
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه هماويژن غرب از تاریخ 1395/10/11 تا تاریخ 1396/03/21
3- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه هماويژن غرب از تاریخ 1396/03/01 تا تاریخ 1397/04/10
4- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه تات تهران از تاریخ 1397/04/10 تا تاریخ 1397/08/12
5- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه تهرانجوان ایرانیان از تاریخ 1397/08/14 تا تاریخ 1398/01/31
6- بازیکن تیم فوتبال کمتر از 17 سال آقایان باشگاه منتخب ستارگان از تاریخ 1398/04/11 تا تاریخ 1398/07/22
7- بازیکن تیم فوتبال کمتر از 17 سال آقایان باشگاه منتخب ستارگان از تاریخ 1398/07/22 تا تاریخ 1399/01/31
8- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه سرخ پوشان آرنا از تاریخ 1399/07/30 تا تاریخ 1400/04/05
9- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه نارنجی پوشان کوهسار از تاریخ 1400/04/06 تا تاریخ 1401/03/21

لیست مطالب :