احمد رضا نظری فرد
آقای احمد رضا نظری فرد
شنبه, 12 تیر 1395
1402/04/22
1405/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه پرشان ب از تاریخ 1395/03/25 تا تاریخ 1396/04/11
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه پرشان ب از تاریخ 1396/04/11 تا تاریخ 1398/01/31
3- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه پرشان از تاریخ 1398/04/15 تا تاریخ 1399/07/09
4- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه مقاومت کوثر از تاریخ 1399/07/09 تا تاریخ 1399/11/11
5- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه مقاومت از تاریخ 1399/11/13 تا تاریخ 1399/12/03
6- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه میعاد کوشان از تاریخ 1400/04/09 تا تاریخ 1401/04/03
7- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه میعاد کوشان از تاریخ 1401/05/25 تا تاریخ 1401/09/18
8- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه میعاد کوشان از تاریخ 1401/09/19 تا تاریخ 1402/01/31

لیست مطالب :