احمد صنعتی
آقای احمد صنعتی
دوشنبه, 25 مرداد 1395
1401/04/18
1402/01/31
1- سرمربی تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه صنعت برق تهران از تاریخ 1396/02/01 تا تاریخ 1396/08/14
2- سرپرست تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه برق تهران از تاریخ 1396/08/16 تا تاریخ 1397/01/31
3- سرمربی تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه صنعت برق تهران از تاریخ 1397/04/07 تا تاریخ 1397/07/11
4- سرمربی تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه صنعت برق تهران از تاریخ 1397/04/07 تا تاریخ 1397/07/17
5- سرپرست تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه صنعت برق تهران از تاریخ 1397/08/12 تا تاریخ 1398/01/31
6- سرمربی تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه برق تهران از تاریخ 1398/04/09 تا تاریخ 1398/07/22
7- سرمربی تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه صنعت برق تهران از تاریخ 1398/09/05 تا تاریخ 1399/02/31
8- مربی تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه استقلال تهران از تاریخ 1399/10/02 تا تاریخ 1400/03/15
9- سرمربی تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه صنعت برق تهران از تاریخ 1400/04/19 تا تاریخ 1400/07/17
10- مربی تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه استقلال تهران از تاریخ 1400/07/17 تا تاریخ 1401/04/03

لیست مطالب :