سینا اقامیری
آقای سینا اقامیری
چهارشنبه, 3 آذر 1395
1- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه فولاد ماهان از تاریخ 1395/08/01 تا تاریخ 1396/11/14
2- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه پیام از تاریخ 1396/11/14 تا تاریخ 1397/01/31
3- مربی تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه نهال شمیران از تاریخ 1399/06/31 تا تاریخ 1400/03/15
4- مربی تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه پیام از تاریخ 1400/11/05 تا تاریخ 1401/04/03
5- مربی تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه استقلال تهران از تاریخ 1401/04/18 تا تاریخ 1402/01/31

لیست مطالب :