آرشا شکوری
آقای آرشا شکوری
دوشنبه, 11 مرداد 1395
1401/05/05
1404/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه پاس المپیک جوان از تاریخ 1395/05/01 تا تاریخ 1397/04/07
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه بیمکث از تاریخ 1397/04/07 تا تاریخ 1397/05/02
3- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه پاس المپیک از تاریخ 1397/05/04 تا تاریخ 1398/01/31
4- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه استقلال تهران از تاریخ 1398/04/03 تا تاریخ 1399/01/31
5- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه استقلال تهران از تاریخ 1399/06/31 تا تاریخ 1400/03/15
6- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه استقلال تهران از تاریخ 1400/05/15 تا تاریخ 1400/07/10
7- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1400/07/11 تا تاریخ 1401/04/18

لیست مطالب :