حمید احمدلو
آقای حمید احمدلو
سه شنبه, 15 تیر 1395
1401/05/12
1402/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه شهید کلهر شهریار از تاریخ 1395/04/01 تا تاریخ 1396/05/01
2- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه شهدای فردوسیه شهریار از تاریخ 1396/05/03 تا تاریخ 1396/06/13
3- مربی تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه پویا توپدار ایرانیان از تاریخ 1400/05/06 تا تاریخ 1401/05/12

لیست مطالب :