علیرضا احسانی فر
آقای علیرضا احسانی فر
دوشنبه, 25 مرداد 1395
1401/04/18
1404/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه پیکان از تاریخ 1395/02/11 تا تاریخ 1397/03/02
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1397/05/17 تا تاریخ 1398/01/31
3- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه استقلال تهران از تاریخ 1398/04/03 تا تاریخ 1399/01/31
4- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه استقلال تهران از تاریخ 1399/06/29 تا تاریخ 1400/05/14
5- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه استقلال تهران از تاریخ 1400/05/14 تا تاریخ 1401/04/18

لیست مطالب :