مبین جعفری بجستانی
آقای مبین جعفری بجستانی
یکشنبه, 20 تیر 1395
1401/09/14
1402/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه دارايي نوين از تاریخ 1395/04/15 تا تاریخ 1396/03/28
2- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه پارسیان از تاریخ 1396/03/01 تا تاریخ 1396/03/29
3- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه پارسیان از تاریخ 1396/03/01 تا تاریخ 1397/04/04
4- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه استقلال تهران از تاریخ 1397/04/08 تا تاریخ 1398/01/31
5- بازیکن تیم فوتبال کمتر از 17 سال آقایان باشگاه نارنجی پوشان کوهسار از تاریخ 1398/07/22 تا تاریخ 1399/01/31
6- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه شهاب سرخ تهران از تاریخ 1399/06/22 تا تاریخ 1401/04/06

لیست مطالب :