سید آریا حسینی فرد
آقای سید آریا حسینی فرد
یکشنبه, 11 مهر 1395
1402/08/15
1403/03/30
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه کیا از تاریخ 1395/06/30 تا تاریخ 1398/01/31
2- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه کیا از تاریخ 1398/03/27 تا تاریخ 1400/03/15
3- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه کیا از تاریخ 1400/05/18 تا تاریخ 1401/04/03
4- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه کیا از تاریخ 1401/04/25 تا تاریخ 1402/03/21

لیست مطالب :