ایدین فتحی
آقای ایدین فتحی
سه شنبه, 22 تیر 1395
1402/04/13
1405/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه استقلال ۹۰ از تاریخ 1395/04/22 تا تاریخ 1398/01/31
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه از تاریخ 1396/02/02 تا تاریخ 1397/03/12
3- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه دوستی مهر از تاریخ 1397/04/13 تا تاریخ 1397/05/11
4- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه دوستی مهر ب از تاریخ 1397/05/13 تا تاریخ 1397/06/26
5- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه سجاد مهر دوستی از تاریخ 1397/07/08 تا تاریخ 1398/01/31
6- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه سجاد مهر دوستی از تاریخ 1398/04/18 تا تاریخ 1399/01/31
7- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه دوستی مهر از تاریخ 1399/06/31 تا تاریخ 1400/03/15
8- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه دوستی مهر از تاریخ 1400/04/14 تا تاریخ 1401/03/23
9- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه استقلال تهران از تاریخ 1401/04/17 تا تاریخ 1402/04/12

لیست مطالب :