محمد مهدی فرج پور اسفروشانی
آقای محمد مهدی فرج پور اسفروشانی
یکشنبه, 11 مهر 1395
1401/04/16
1404/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه کیا از تاریخ 1395/06/30 تا تاریخ 1396/08/06
2- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه آریا پارس تهران جنوب از تاریخ 1396/08/07 تا تاریخ 1397/01/31
3- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1397/03/07 تا تاریخ 1398/01/31
4- بازیکن تیم فوتبال کمتر از 17 سال آقایان باشگاه ایرانمهر از تاریخ 1398/06/20 تا تاریخ 1399/10/09
5- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه توحید عقاب شمیران نو از تاریخ 1399/10/10 تا تاریخ 1400/03/15
6- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه نارنجی پوشان کوهسار از تاریخ 1400/05/11 تا تاریخ 1400/10/20

لیست مطالب :