سید امیر حسین حسینی
آقای سید امیر حسین حسینی
پنجشنبه, 10 تیر 1395
1401/04/17
1404/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه پارسیان از تاریخ 1395/03/01 تا تاریخ 1395/12/11
2- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه ایرانمهر از تاریخ 1395/12/11 تا تاریخ 1397/01/22
3- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه ایرانمهر از تاریخ 1397/02/04 تا تاریخ 1397/02/05
4- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه ایرانمهر از تاریخ 1397/02/06 تا تاریخ 1397/02/15
5- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه ایرانمهر از تاریخ 1397/02/15 تا تاریخ 1397/03/20
6- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1397/03/21 تا تاریخ 1398/01/31
7- بازیکن تیم فوتبال کمتر از 17 سال آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1398/08/02 تا تاریخ 1399/01/31
8- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه کیا از تاریخ 1399/09/23 تا تاریخ 1399/10/08
9- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه کیا از تاریخ 1399/10/13 تا تاریخ 1400/03/15
10- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه کیا از تاریخ 1400/05/18 تا تاریخ 1401/04/03

لیست مطالب :