مرتضی ذبیحی
آقای مرتضی ذبیحی
دوشنبه, 28 تیر 1395
1401/04/18
1402/01/31
1- مربی تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه تهران مبدل از تاریخ 1395/04/30 تا تاریخ 1395/12/28
2- مربی تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه استقلال تهران از تاریخ 1397/04/12 تا تاریخ 1398/01/31
3- مربی تیم فوتبال امید آقایان باشگاه استقلال تهران از تاریخ 1399/08/12 تا تاریخ 1400/03/15
4- مربی تیم فوتبال امید آقایان باشگاه استقلال تهران از تاریخ 1400/07/16 تا تاریخ 1401/04/03

لیست مطالب :