اسماعیل اصغری
آقای اسماعیل اصغری
دوشنبه, 8 تیر 1394
1401/08/21
1402/01/31
1- سرپرست تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه میعاد کوشان از تاریخ 1394/02/16 تا تاریخ 1398/01/31
2- سرپرست تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه میعاد کوشان از تاریخ 1398/03/25 تا تاریخ 1399/01/31
3- مربی تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه میعاد کوشان از تاریخ 1400/04/12 تا تاریخ 1401/04/03

لیست مطالب :