آریا حسینی
آقای آریا حسینی
چهارشنبه, 2 دی 1394
1401/04/31
1404/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه پرسپولیس از تاریخ 1394/09/01 تا تاریخ 1395/02/31
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه پیکان از تاریخ 1395/02/11 تا تاریخ 1396/02/11
3- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه پیکان از تاریخ 1396/02/31 تا تاریخ 1398/01/31
4- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه پیکان از تاریخ 1398/03/25 تا تاریخ 1398/08/06
5- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه پاس قوامین از تاریخ 1398/08/06 تا تاریخ 1399/05/27
6- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1399/10/22 تا تاریخ 1400/05/09
7- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه بادران از تاریخ 1400/09/01 تا تاریخ 1401/04/18

لیست مطالب :