مجید چهاردولی
آقای مجید چهاردولی
چهارشنبه, 21 مرداد 1394
1401/04/18
1402/01/31
1- سرپرست تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه کوثر جوان مهر ری از تاریخ 1394/05/21 تا تاریخ 1396/05/18
2- سرپرست تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه استقلال تهران از تاریخ 1396/05/01 تا تاریخ 1397/05/01
3- سرپرست تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه استقلال تهران از تاریخ 1397/07/16 تا تاریخ 1398/01/31
4- سرپرست تیم فوتبال امید آقایان باشگاه استقلال تهران از تاریخ 1398/04/11 تا تاریخ 1398/05/28
5- سرپرست تیم فوتبال امید آقایان باشگاه استقلال تهران از تاریخ 1399/07/28 تا تاریخ 1400/03/15
6- سرپرست تیم فوتبال امید آقایان باشگاه استقلال تهران از تاریخ 1400/07/16 تا تاریخ 1401/04/03

لیست مطالب :