محمدرضا کشاورزی نظرلو
آقای محمدرضا کشاورزی نظرلو
چهارشنبه, 25 آذر 1394
1401/04/18
1404/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه از تاریخ 1394/09/02 تا تاریخ 1397/09/02
2- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1397/05/29 تا تاریخ 1398/01/31
3- بازیکن تیم فوتبال کمتر از 17 سال آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1398/08/22 تا تاریخ 1399/01/31
4- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه توحید عقاب شمیران نو از تاریخ 1399/10/01 تا تاریخ 1400/03/15
5- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه استقلال تهران از تاریخ 1400/05/14 تا تاریخ 1401/04/18

لیست مطالب :