روح الله حداد
آقای روح الله حداد
پنجشنبه, 25 تیر 1394
1401/05/08
1402/01/31
1- مربی تیم فوتبال امید آقایان باشگاه مقاومت از تاریخ 1394/01/15 تا تاریخ 1395/01/15
2- سرمربی تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه توحید شمیران نو از تاریخ 1395/04/02 تا تاریخ 1396/05/04
3- مربی تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه توحید شمیران نو از تاریخ 1395/09/04 تا تاریخ 1396/09/04
4- مربی تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه نیروی زمینی از تاریخ 1397/07/11 تا تاریخ 1398/01/31
5- مربی تیم فوتبال امید آقایان باشگاه مقاومت از تاریخ 1399/09/25 تا تاریخ 1400/03/15
6- سرپرست تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه مقاومت از تاریخ 1400/04/11 تا تاریخ 1401/04/03

لیست مطالب :