آریا حکمت
آقای آریا حکمت
سه شنبه, 14 مهر 1394
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1395/02/19 تا تاریخ 1396/03/10
2- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه سپهر پارس البرز از تاریخ 1396/03/31 تا تاریخ 1396/11/11
3- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه احسان جوان کیوج از تاریخ 1397/02/13 تا تاریخ 1398/01/18
4- بازیکن تیم فوتبال کمتر از 17 سال آقایان باشگاه پیکان از تاریخ 1398/07/09 تا تاریخ 1399/10/07
5- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه المپیک اندیشه از تاریخ 1399/10/07 تا تاریخ 1400/03/15
6- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه مقاومت از تاریخ 1400/04/30 تا تاریخ 1400/10/08
7- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه استقلال تهران از تاریخ 1400/10/13 تا تاریخ 1401/04/03
8- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه نارنجی پوشان کوهسار از تاریخ 1401/04/14 تا تاریخ 1401/11/16
9- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه نارنجی پوشان کوهسار ساینا از تاریخ 1401/11/16 تا تاریخ 1402/01/31
10- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه عقاب نهاجا از تاریخ 1402/04/14 تا تاریخ 1403/03/28

لیست مطالب :