سینا رشیدی
آقای سینا رشیدی
شنبه, 18 مهر 1394
1401/04/18
1402/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه مقاومت از تاریخ 1394/07/01 تا تاریخ 1396/02/31
2- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه مقاومت استان تهران از تاریخ 1394/07/01 تا تاریخ 1396/02/31
3- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه نارنجی پوشان کوهسار از تاریخ 1400/08/12 تا تاریخ 1401/04/03

لیست مطالب :