امیر سرباز مکوندی
آقای امیر سرباز مکوندی
دوشنبه, 2 آذر 1394
1- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه پرشان از تاریخ 1394/08/28 تا تاریخ 1397/08/28
2- سرمربی تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه پرشان از تاریخ 1394/11/17 تا تاریخ 1395/03/17
3- مربی تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه استقلال تهران از تاریخ 1396/02/02 تا تاریخ 1397/02/02
4- مربی تیم فوتبال امید آقایان باشگاه استقلال تهران از تاریخ 1397/04/14 تا تاریخ 1398/01/31
5- مربی تیم فوتبال امید آقایان باشگاه پرسپولیس از تاریخ 1398/04/19 تا تاریخ 1399/01/31
6- مربی تیم فوتبال امید آقایان باشگاه پرسپولیس از تاریخ 1399/07/02 تا تاریخ 1400/03/15
7- مربی تیم فوتبال امید آقایان باشگاه استقلال تهران از تاریخ 1400/07/16 تا تاریخ 1401/04/03
8- مربی تیم فوتبال امید آقایان باشگاه استقلال تهران از تاریخ 1401/04/18 تا تاریخ 1402/01/31

لیست مطالب :