محمد جواد پاک سیما
آقای محمد جواد پاک سیما
شنبه, 27 تیر 1394
1401/04/18
1402/01/31
1- مربی تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه استقلال تهران از تاریخ 1394/03/31 تا تاریخ 1396/04/26
2- مربی تیم فوتبال امید آقایان باشگاه نیروی زمینی از تاریخ 1396/04/01 تا تاریخ 1397/04/13
3- مربی تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1398/03/26 تا تاریخ 1399/01/31
4- مربی تیم فوتبال امید آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1399/06/31 تا تاریخ 1400/03/15
5- مربی تیم فوتبال امید آقایان باشگاه استقلال تهران از تاریخ 1400/07/16 تا تاریخ 1401/04/03

لیست مطالب :