امیر محمد عالیشاه
آقای امیر محمد عالیشاه
دوشنبه, 23 آذر 1394
1401/04/18
1404/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه از تاریخ 1394/09/02 تا تاریخ 1397/09/02
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه پارسیان از تاریخ 1395/03/01 تا تاریخ 1396/03/01
3- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه ایرانمهر از تاریخ 1396/02/02 تا تاریخ 1397/02/05
4- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه ایرانمهر از تاریخ 1397/02/05 تا تاریخ 1398/01/31
5- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه ایرانمهر از تاریخ 1398/03/25 تا تاریخ 1399/03/31
6- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه پارسیان جوان ایرانیان از تاریخ 1399/06/30 تا تاریخ 1400/03/15
7- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه پارسیان جوان ایرانیان از تاریخ 1400/05/11 تا تاریخ 1401/02/05
8- پزشکیار تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه پارسیان جوان ایرانیان از تاریخ 1401/03/09 تا تاریخ 1401/04/18

لیست مطالب :