محمد فدائی اشیانی
آقای محمد فدائی اشیانی
دوشنبه, 22 تیر 1394
1402/05/08
1403/01/31
1- سرمربی تیم فوتبال امید آقایان باشگاه دارايي نوين از تاریخ 1394/02/30 تا تاریخ 1395/02/30
2- مربی تیم فوتبال امید آقایان باشگاه پیکان از تاریخ 1395/02/31 تا تاریخ 1396/02/31
3- سرمربی تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه استقلال تهران از تاریخ 1396/02/02 تا تاریخ 1397/02/02
4- سرمربی تیم فوتبال امید آقایان باشگاه استقلال تهران از تاریخ 1397/04/14 تا تاریخ 1398/01/31
5- سرمربی تیم فوتبال امید آقایان باشگاه بادران از تاریخ 1398/03/27 تا تاریخ 1399/01/31
6- سرمربی تیم فوتبال امید آقایان باشگاه مقاومت از تاریخ 1399/07/08 تا تاریخ 1400/03/15
7- سرمربی تیم فوتبال امید آقایان باشگاه مقاومت از تاریخ 1400/05/02 تا تاریخ 1400/10/08
8- سرمربی تیم فوتبال امید آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1401/04/29 تا تاریخ 1402/01/31

لیست مطالب :