محسن نباتی
آقای محسن نباتی
چهارشنبه, 3 تیر 1394
1- مربی تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه احسان ری از تاریخ 1394/04/01 تا تاریخ 1395/04/01
2- مربی تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه اتحاد شنداباد از تاریخ 1394/05/01 تا تاریخ 1395/05/01
3- سرمربی تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه پارس ماهان تهران از تاریخ 1395/07/10 تا تاریخ 1396/04/17
4- سرمربی تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه پارس ماهان تهران از تاریخ 1396/04/14 تا تاریخ 1396/09/08
5- مربی تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه پارس ماهان تهران از تاریخ 1396/04/14 تا تاریخ 1396/08/21
6- سرمربی تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه پارس ماهان طلائیه از تاریخ 1396/09/08 تا تاریخ 1398/01/31
7- مربی تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه استقلال تهران از تاریخ 1398/04/11 تا تاریخ 1398/07/03
8- مربی تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه پارس ماهان طلائیه از تاریخ 1400/08/05 تا تاریخ 1401/04/03
9- سرمربی تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه پارس ماهان طلائیه از تاریخ 1401/05/19 تا تاریخ 1402/01/31
10- سرمربی تیم فوتبال امید آقایان باشگاه عقاب نهاجا از تاریخ 1402/05/02 تا تاریخ 1403/03/28

لیست مطالب :