مهران فیض آبادی
آقای مهران فیض آبادی
چهارشنبه, 14 مرداد 1394
1401/04/16
1404/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه کیا از تاریخ 1394/02/02 تا تاریخ 1397/02/02
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه از تاریخ 1394/09/02 تا تاریخ 1397/09/02
3- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه پارسیان از تاریخ 1395/03/01 تا تاریخ 1396/02/09
4- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه پیام از تاریخ 1396/02/02 تا تاریخ 1397/02/02
5- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه فولاد طلاییه از تاریخ 1397/03/09 تا تاریخ 1398/01/31
6- بازیکن تیم فوتبال کمتر از 17 سال آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1398/08/08 تا تاریخ 1399/01/31
7- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه نارنجی پوشان کوهسار از تاریخ 1399/07/12 تا تاریخ 1399/09/24
8- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1400/04/13 تا تاریخ 1401/03/21

لیست مطالب :