حسام اسکندری
آقای حسام اسکندری
چهارشنبه, 14 مرداد 1394
1401/04/18
1404/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه احسان ری از تاریخ 1394/04/10 تا تاریخ 1395/04/10
2- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه پیکان از تاریخ 1398/03/26 تا تاریخ 1399/11/13
3- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه استقلال تهران از تاریخ 1399/11/13 تا تاریخ 1400/04/26
4- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه پرسپولیس از تاریخ 1400/04/27 تا تاریخ 1401/03/21

لیست مطالب :