احسان اشرافی دامن جانی
آقای احسان اشرافی دامن جانی
یکشنبه, 29 آذر 1394
1402/08/15
1403/03/30
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه استقلال تهران از تاریخ 1394/09/24 تا تاریخ 1395/03/24
2- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه تات تهران از تاریخ 1396/04/13 تا تاریخ 1397/03/19
3- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه استقلال تهران از تاریخ 1397/04/16 تا تاریخ 1398/01/31
4- بازیکن تیم فوتبال کمتر از 17 سال آقایان باشگاه الم‍‍‍‍‍پيک انديشه از تاریخ 1398/08/01 تا تاریخ 1399/01/31
5- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه الم‍‍‍‍‍پيک انديشه از تاریخ 1399/06/28 تا تاریخ 1399/11/11
6- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه الم‍‍‍‍‍پيک انديشه از تاریخ 1399/11/13 تا تاریخ 1400/03/15
7- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه نارنجی پوشان کوهسار از تاریخ 1400/05/09 تا تاریخ 1401/04/03
8- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1401/04/18 تا تاریخ 1402/04/12

لیست مطالب :