سید پوریا تیموری
آقای سید پوریا تیموری
یکشنبه, 31 خرداد 1394
1401/04/17
1404/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1394/03/09 تا تاریخ 1397/03/09
2- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1394/05/12 تا تاریخ 1397/05/12
3- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1396/05/12 تا تاریخ 1397/05/12
4- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1398/03/25 تا تاریخ 1401/03/31

لیست مطالب :