عماد کلهر
آقای عماد کلهر
سه شنبه, 30 تیر 1394
1401/04/18
1404/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه پیکان از تاریخ 1394/02/31 تا تاریخ 1397/02/31
2- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه پیکان از تاریخ 1395/02/31 تا تاریخ 1397/04/08
3- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه پیکان از تاریخ 1397/03/19 تا تاریخ 1398/01/31
4- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه پیکان از تاریخ 1398/03/26 تا تاریخ 1400/03/15
5- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه استقلال تهران از تاریخ 1400/05/15 تا تاریخ 1401/04/18

لیست مطالب :