رضا بهمنی
آقای رضا بهمنی
شنبه, 7 آذر 1394
1401/08/25
1402/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه شاهین از تاریخ 1394/07/01 تا تاریخ 1397/03/20
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه پیام تندیس فولاد از تاریخ 1397/04/03 تا تاریخ 1398/01/31
3- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه فولاد تندیس تهران از تاریخ 1398/03/15 تا تاریخ 1398/06/30
4- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه پرشان از تاریخ 1399/07/15 تا تاریخ 1399/11/15
5- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه فولاد تندیس تهران از تاریخ 1399/11/15 تا تاریخ 1400/03/15
6- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه فولاد تندیس تهران از تاریخ 1400/04/08 تا تاریخ 1400/12/04
7- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه شهریاران کوثر بزرگ تهران از تاریخ 1401/05/07 تا تاریخ 1401/08/25

لیست مطالب :