شهرام علیجانی
آقای شهرام علیجانی
شنبه, 13 تیر 1394
1401/04/18
1402/01/31
1- مربی تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه استقلال تهران از تاریخ 1394/02/31 تا تاریخ 1395/02/31
2- مربی تیم فوتبال امید آقایان باشگاه بادران از تاریخ 1395/07/01 تا تاریخ 1396/04/01
3- سرمربی تیم فوتبال امید آقایان باشگاه بادران از تاریخ 1395/06/01 تا تاریخ 1396/06/01
4- سرمربی تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه بادران از تاریخ 1399/07/23 تا تاریخ 1400/03/15
5- سرمربی تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه سبزپوشان امید سلماس از تاریخ 1400/07/17 تا تاریخ 1400/11/25
6- سرمربی تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه نام آوران امید آسمان از تاریخ 1400/11/29 تا تاریخ 1401/04/03

لیست مطالب :