:: شنبه, 12 آذر 1401

پردیس

- نظرات : بدون نظرهیات فوتبال شهرستان پردیس:
رئیس هیات: سيد على موسوى جوردى
نایب رئیس: محمدعلى وحيدخو
دبیر: مهدى لاله
نماینده باشگاه ها: محسن بخششى


گالری عکس

جدول