مهدی رجبی فر
آقای مهدی رجبی فر
دوشنبه, 15 تیر 1394
1- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه استقلال تهران از تاریخ 1394/04/01 تا تاریخ 1395/02/01
2- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه مقاومت از تاریخ 1395/04/01 تا تاریخ 1396/04/04
3- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1396/02/04 تا تاریخ 1396/08/15

لیست مطالب :