یاسر اعمی قهران
آقای یاسر اعمی قهران
جمعه, 19 تیر 1394
1398/03/26
1399/01/31
1- مربی تیم فوتبال امید آقایان باشگاه احسان ری از تاریخ 1394/03/01 تا تاریخ 1395/03/01
2- مربی تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه دیاکو از تاریخ 1395/01/20 تا تاریخ 1396/01/20
3- مربی تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه دیاکو از تاریخ 1396/04/01 تا تاریخ 1397/04/01
4- سرمربی تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه استقلال تهران از تاریخ 1397/04/13 تا تاریخ 1397/05/29
5- مربی تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه احسان جوان کیوج از تاریخ 1397/06/03 تا تاریخ 1397/07/30
6- سرمربی تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه دیاکو از تاریخ 1397/07/30 تا تاریخ 1398/01/31

لیست مطالب :