سروش اغالر اصفهانی
آقای سروش اغالر اصفهانی
یکشنبه, 24 خرداد 1394
1- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1394/03/09 تا تاریخ 1397/03/09
2- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1397/03/21 تا تاریخ 1398/01/31
3- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه استقلال تهران از تاریخ 1398/04/19 تا تاریخ 1399/07/30

لیست مطالب :