رضا ولی زاده باغجقاز
آقای رضا ولی زاده باغجقاز
دوشنبه, 6 مهر 1394
1398/04/03
1399/01/31
1- مربی تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه استقلال تهران از تاریخ 1394/02/15 تا تاریخ 1395/02/15
2- مربی تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه استقلال تهران از تاریخ 1396/03/23 تا تاریخ 1397/04/14
3- مربی تیم فوتبال امید آقایان باشگاه استقلال تهران از تاریخ 1397/04/14 تا تاریخ 1398/01/31

لیست مطالب :